ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden GsmStad
Identificatie
Exploitatiezetel
GSM Stad (winkel in Aalst)
Molenstraat 11
9300 Aalst (België)
Telefoon: 053 21 55 22
Email: aalst@gsmstad.be
Openingsuren: maandag tot zaterdag van 10:00 tot 18:00
Maatschappelijke zetel
GSM Stad BVBA
Lozenberg 21
1932 Zaventem
BTW: BE 072 177 41 29
IBAN: BE40 0689 3359 9563 (BIC: GKCCBEBB)


Definities:


In deze Algemene Voorwaarden kunt u de volgende definities terugvinden:
1.1. "Het Aanbod": de door GsmStad aangeboden producten en uitgebrachte offertes of prijsoffertes
1.2. "Algemene Voorwaarden": de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van de Bvba GsmStad met beperkte aansprakelijkheid
1.3. "De Koper": de rechtspersoon die met GSmStad een overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten.
1.4. "Overeenkomst": alle overeenkomsten tussen GsmStad en de koper met betrekking tot aankoop en de levering van de producten.
1.5. "Partijen": GsmStad en de koper.
1.6. "Product": alle door GsmStad aangeboden en geleverde telefoons, tablets, laptops, computers, audio en andere producten (zoals mp3-spelers en gaming consoles), alsmede accu’s, batterijen, adapters, accessoires en andere zaken.
1.7. "Schriftelijk": per post (op papier) of via een elektronische weg (e-mail, WhatsApp, Messenger, WeChat of een andere cross-platform berichtendienst ).
1.8. "GsmStad BVBA., de verkopende partij.


Toepassing van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsaanvragen, aanbiedingen, promoties, verkopen en diensten van GsmStad.


Aanbiedingen – Beschikbaarheid – Prijs
Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, zijn de offertes of aanbiedingen van GsmStad geldig gedurende 15 kalenderdagen of zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen of fouten in aanbiedingen binden GsmStad niet en GsmStad is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Afbeeldingen, afmetingen, kleuren of andere specificaties die in de winkel en de (web)shop weergegeven worden, zijn louter informatief en kunnen enig sinds lichte afwijkingen vertonen voor de aangeboden goederen. Zij dienen echter enkel ter indicatie (en werden overgenomen van de informatie verstrekt door de leverancier). Afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van GsmStad.


Alle prijzen zijn uitgedrukt in € (euro), inclusief BTW alsook andere taksen en belastingen die eraan verbonden kunnen zijn. Elke verhoging van het Btw-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper.


De prijzen in de winkel en in de (web)shop stemmen enkel overeen met de specificaties en eigenschappen die aan de overeenkomstige goederen en aanbiedingen zijn toegeschreven. Wanneer de klant de mogelijkheid heeft om bepaalde eigenschappen van de aanbiedingen zelf samen te stellen in overeenstemming met zijn/haar specifieke voorkeur, is de klant gehouden de totaalprijs van de samengestelde goederen te betalen. Deze totaalprijs kan afwijken van de geafficheerde prijs door zijn samenstelling.


Indien de klant niet akkoord kan gaan met deze algemene voorwaarden, kan er niet overgegaan worden tot het afsluiten van de bestelling.

Volgende kosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs productprijs:


De kosten van levering en installatie (indien niet inbegrepen bij de aankoop), alsmede alle bijkomende gerelateerde kosten (zoals verzekering van verzending).De kosten verbonden aan het gebruik van bepaalde betaalmiddelen, voor zover deze uitdrukkelijk vooraf werden meegedeeld aan de klant.Levering en uitvoeringstermijn van diensten.


De klant is verantwoordelijk voor schade en/of verlies tijdens het transport naar GsmStad.


De klant is gebonden door de online aankoop vanaf zijn/haar aanvaarding bij het plaatsen van de bestelling en aanvaarding van deze voorwaarden.


De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en eventuele vertragingen in de uitvoering of de levering kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door GsmStad.


Indien de bestelling of reparatie niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal GsmStad de klant hierover tijdig inlichten en eventueel een alternatief voorstellen. Indien de klant niet akkoord gaat met het voorgestelde alternatief, , zal er geen sprake zijn van een overeenkomst tussen GsmStad en de klant. De klant heeft hiervoor geen recht op enige vorm van schadevergoeding.


De klant kan elke bestelling kosteloos annuleren gedurende de eerste 7dagen na besteldatum, behalve indien de bestelde dienst of het bestelde product eerder wordt geleverd of beschikbaar is. . Na verloop van 7 dagen is de annulatie niet meer mogelijk.


Indien de bestelling specifiek voor de klant gemaakt werd, is er geen mogelijkheid tot annuleren en zal de klant niet kunnen afzien van de aankoop. Voor speciale bestellingen zal de aankoop op voorhand betaalt moeten worden bij de bestelling.

Goederen besteld via de webwinkel van GsmStad worden bij voorkeur geleverd in België, maar op aanvraag en mits betaling van de verzendkosten door de klant kan het ook naar het buitenland Leveringen vanaf honderd (100€) euro worden gratis geleverd in België. 

Als plaats van levering of ophaling geldt het leveringsadres dat de klant aan GsmStad heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. In de periode na de vooraf bepaalde ophaaldatum en het moment dat de klant effectief de bestelling komt afhalen, draagt de klant alle risico’s, gevallen van overmacht of vernietiging met betrekking tot de niet-opgehaalde goederen.


De klant is steeds verantwoordelijk voor een foutief doorgegeven leveringsadres. GsmStad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of kosten die het gevolg zijn van een foutief doorgegeven leveringsadres.

GsmStad doet een beroep op externe partijen (bv) Bpost) voor de levering van bestelde goederen aan de klant. De klant draagt de verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de klant of een door de klant aangewezen derde partij. Indien de klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de klant de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen.

De levering van de bestelde goederen komt tot stand vanaf het moment dat zij fysiek aan de klant of aangeduide derde ontvanger zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de klant of de door klant aangewezen derde ontvanger, zijn de kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de klant.

Indien de klant zich beroept op het herroepingsrecht binnen de 7 dagen, dan moeten de verzendingskosten nog altijd betaalt worden aan GsmStad, zelfs bij aankopen van meer dan honderd (100€) euro in België waar de verzending normaal gratis is. De klant zal dan een uitnodiging krijgen om de portkosten te betalen aangezien de verkoop niet is kunnen doorgaan. GsmStad is dan niet verantwoordelijk voor deze verzendingskosten en zal deze beroepen op de klant.


Diagnose herstelling:
Voor een herstelling is soms mogelijks een diagnose nodig. GsmStad zal een bedrag van minstens twintig 20€ (euro) als voorschot aanrekenen voor het onderzoek en de diagnose van de herstelling. Indien de herstelling door GsmStad zal uitgevoerd worden zal dit bedrag van de kosten voor de herstelling in mindering gebracht worden. Indien de herstelling niet door GsmStad zal gebeuren, dan zijn deze kosten niet terug vorderbaar door de klant, aangezien dit een vergoeding is voor de geleverde analyse van GsmStad.

Niet ophalen van goederen:
De klant verbindt er zich toe om de goederen ter reparatie, nazicht of anderen op te halen binnen een termijn van 2 maand startend met de datum van overhandiging van de goederen door de klant aan GsmStad. Indien deze goederen binnen deze tijdspanne niet opgehaald worden, kan de klant er geen aanspraak meer op maken en doet hij vrijwillige afstand van het goed. Dit is ter bescherming van GsmStad aangezien deze kosten heeft gemaakt en ook voor stockage moet voorzien voor zijn klanten.

Facturatie en betaling
De goederen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling via overschrijving of via de online betaling via de website. Betalingen in de winkel kunnen ook aanvaard worden.


In geval van betaling op basis van een factuur, gelden dezelfde regels van vooraf betaling door de klant. GsmStad verbindt er zich dan toe om de factuur binnen de 7 dagen te verzenden naar de klant of zorgt ervoor dat de factuur bij de levering zit.


Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op jaarbasis verschuldigd van 8%. Bijkomend is een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag (Incl. BTW en met een minimum van vijftig (50) EUR) verschuldigd en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.


Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de volledige opeisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant.


Onverminderd het voorgaande behoudt GsmStad zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.
Onverminderd voorgaande bepaling, moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde wijze geprotesteerd worden binnen de zeven (7) dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.


Welke betaalmethodes zullen er zijn?
De online bestellingen in principe onmiddellijk en volledig betaald, dit is op het moment waarop de bestelling door de koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • Bancontact
 • Ideal
 • Al dan niet via QR-code of een ander betaalplatform indien beschikbaar.


Voor al de andere bestellingen in de winkel, of telefonisch, zal een voorschot gevraagd worden of zal het volledige saldo betaalt moeten worden bij de bestelling.
De leveringsprocedure van de bestelde producten zal pas opgestart worden na ontvangst van de verschuldigde som.

Eigendomsoverdracht en risico
De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Tot op dat ogenblik blijven de goederen de exclusieve eigendom van GsmStad.


Alle risico’s, daarin begrepen doch niet beperkt tot verlies, beschadiging, vernietiging of gevallen van overmacht, gaan over op de klant vanaf de levering aan de klant of een door hem aangewezen derde ontvanger. De bewaring van de goederen in afwachting van de afhaling geschiedt eveneens op risico van de klant.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan GsmStad en dit per aangetekende brief binnen de zeven (7) dagen. Partijen komen overeen dat iedere laattijdige melding van een zichtbaar gebrek niet in aanmerking komt voor een eventuele (schade)vergoeding door GsmStad. De klant verbindt er zich toe bij elke levering van goederen deze onmiddellijk na ontvangst na te zien.


Onzichtbare gebreken moeten onverwijld schriftelijk bij aangetekende brief ingeroepen worden binnen de zeven (7) dagen na kennisname door de klant van het beweerde defect/euvel.


Garantie
Gsmtad geeft garantie gedurende 24 maanden na aankoop van enkel nieuwe producten. Voor refurbished, 2de hands toestellen geldt een regel van garantie van 6 maand tot 1 jaar afhangend van het type toestel en de kostprijs ervan. Op de batterij geeft GsmStad een garantie gedurende 6 maanden na aankoop van het toestel. De garantietermijn gaat in vanaf levering of beschikbaarheid in de winkel. De garantietermijn wordt niet opgeschort tijdens de periode van herstelling of vervanging en blijft gewoon doorlopen. De klant krijgt geen nieuwe garantietermijn, maar de reeds begonnen termijn blijft doorlopen ook tijdens de vervanging of voltooiing van de herstelling.

GsmStad is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het producten ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelde.

De garantie is enkel geldt enkel en alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar bij werderverkoop.

De garantie van GsmStad kan niet worden ingeroepen:

 • In geval van valschade en/of waterschade en/of drukschade;
 • In geval van verkeerd gebruik van het product;
 • In geval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van de verkoper
 • In geval er een andere leverancier dan GsmStad aan het toestel gewerkt heeft of het toestel geopend heeft
 • In geval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
 • In geval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;
 • In geval opzettelijk en/of (onopzettelijke) schade aan het product wordt veroorzaakt door de klant of zijn aangestelde;
 • In geval van brandschade of oververhitting, elektrische overspanning
 • In geval van het vergeten van wachtwoorden of toegangscodes.
 • In geval van defecten veroorzaakt door software of configuratie problemen
 • In geval van vermindering van accu capaciteit door continue gebruik. Een batterij verliest namelijk in een tijdspanne van 12 maanden 25% van zijn capaciteit en wordt als normaal beschouwd en valt daardoor niet onder de garantie.


Indien voldaan wordt aan voorwaarden voor garantie heeft de klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of omruiling, naargelang de situatie dit toelaat. De standaard garantie omvat een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage.

GsmStad tracht steeds te repareren. Een toestel zal slechts worden omgeruild wanneer blijkt dat reparatie niet mogelijk is. GsmStad bepaalt steeds zelf, en op basis van eigen analyse, wanneer gekozen wordt voor een eventuele omruiling.

Schade aan of verlies van software of gegevens die op het toestel opgeslagen of vastgelegd zijn, vallen steeds buiten garantie. Herstel, zowel binnen als buiten garantie, leidt vaak tot het her formatteren van het opslagmedium, met het verlies van gegevens tot gevolg. Indien de klant geen gegevens wenst te verliezen, dient deze zelf een back-up te nemen van het toestel voordat de klant deze aan GsmStad overhandigt.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het origineel aankoopbewijs en het serienummer (IMEI) kunnen voorleggen. Klanten wordt tevens aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor goederen die online werden aangekocht en op het door de klant opgegeven (thuis)adres zijn afgeleverd, dient de klant het product op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan GsmStad met een secure verzonden zending via Bpost of via een andere leverancier.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van de aankoop, desgevallend de levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.


Herstel
Bij toestellen binnen garantie geldt volgende regel:


Indien er geen defecte/zichtbare hardware wordt opgemerkt, dient de klant de diagnosetijd te betalen bij het ophalen van zijn toestel. Deze vergoeding bedraagt forfaitair € 20, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een defect aan een toestel binnen garantie te wijten is aan een onderdeel dat zich niet in de originele configuratie bevond, wordt er steeds een diagnosekost aangerekend. In voorkomend geval wordt het toestel slechts teruggegeven na betaling van deze kosten.


Voor herstellingen buiten garantie geldt volgende regel:


Indien er geen defecte/zichtbare hardware wordt opgemerkt, dient de klant de diagnosetijd te betalen. Deze vergoeding bedraagt forfaitair € 20, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle andere diensten worden eveneens betaald bij afhaling. Indien herstellingen via koerier opgestuurd dienen te worden, moeten de diagnosekosten, de herstelkosten en de vervoerskosten door de koper vooraf betaald te worden.


Herstellingen, binnen of buiten de garantieperiode, die geen vervanging van onderdelen vergen, zijn softwareherstellingen. De installatie of configuratie van een toestel, maar ook het nemen en terugplaatsen van back-ups bij het vervangen van een opslagmedium vallen onder deze noemer. Deze herstellingen worden steeds gefactureerd tegen uurtarief. Wij (her)installeren enkel de software die meegeleverd werd toen het toestel werd aangekocht.


Voorwaarden van herstel zijn zowel van toepassing op herstel binnen garantie als herstel buiten garantie.


Bij herstellingen worden enkel de stukken vervangen die op voorhand aangegeven werden door de klant, en die volgens de technische analyse als “stuk” zijnde werden bevestigd volgens de informatie verkregen door de klant. Indien er geen voorafgaande melding van de klant was aan GsmStad van het niet werken van een ander onderdeel van het product is GsmStad niet verantwoordelijk hiervoor en zal de bijkomende herstelling ten kosten van de klant zijn.


Herroepingsrecht
Elke aankoop die geen “overeenkomst op afstand” is, zoals een aankoop op de maatschappelijke zetel of de winkel van GsmStad, of door een klant in een professionele hoedanigheid, geven de klant geen recht op herroeping. Enige mogelijkheid tot omruiling of terugbetaling hangt in dergelijk geval volledig af van de goodwill van GsmStad.


Bij de aankoop van producten op afstand heeft de klant die ook consument is de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.


Indien de overeenkomst een dienstenovereenkomst betreft, zoals herstellingen van goederen, erkent de klant dat de volledige uitvoering van de diensten het verlies van het herroepingsrecht inhoudt aangezien die dienst is geleverd op zijn/haar uitdrukkelijke vraag Voor reparaties geldt dus het herroepingsrecht niet.


Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de GsmStad terugbezorgen binnen de 7 dagen van het herroepingsrecht.


Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal GsmStad, dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 dagen na de terugzending, terugbetalen op het rekening nr van de klant.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant GsmStad via een ondubbelzinnige verklaring, (zoals schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De uitoefening van het herroepingsrecht moet medegedeeld of verzonden worden voordat de herroepingstermijn is verstreken en gestaafd worden met de nodige bewijzen.


De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan zeven (7) dagen na de dag waarop hij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen aan GsmStad heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in de winkel (adres van de maatschappelijke zetel). Alle directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.


Indien het teruggestuurde product in waarde verminderd is, behoudt GsmStad zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt volledig bij de klant.


De terugbetaling zal altijd geschieden op het rekening nummer van de klant om witwaspraktijken te vermijden.


Aansprakelijkheid
GsmStad is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, gevolgschade en winstderving. Deze schade zal dus geen aanleiding geven tot vergoeding door GsmStad.


GsmStad is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.


De door GsmStad geleverde producten mogen uitsluitend worden gebruikt voor het overeengekomen doel, indien daarvan sprake is.
De koper is gehouden GsmStad te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst en/of de geleverde Producten. Iedere vordering jegens GsmStad, behalve die welke door GsmStad is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


Overmacht
GsmStad zal in geval van overmacht, zoals – doch niet beperkt tot – oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overstroming, storm, overspanning, ziekte, epidemie of ongeval onder het personeel, bedrijfsstoornis, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat GsmStad in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.


Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbanken
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen GsmStad en de klant.
Enkel de hoven en rechtbanken of de Vrederechter van het kanton waar de Maatschappelijke zetel van GsmStad gelegen is, is bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen partijen. GsmStad heeft evenwel het recht afstand te doen van deze clausule.


Klachten en geschillen
Klachten zijn vervelend voor de klant en voor ons.
We zullen dan ook zo snel mogelijk samen met de klant op zoek gaan naar een oplossing.

Klachten kunnen doorgegeven worden via klacht@gsmstad.be of telefonisch via 053 21 55 22 Alle geschillen die voortvloeiend uit deze overeenkomst of bestelling worden beheerst door het Belgisch recht, met name de Rechtbank van het Arrondissement van de maatschappelijke zetel van de firma GsmStad

Europese privacy wetgeving
Europese privacywetgeving (GDPR) Deze wet is per 25 mei 2018 volledig van kracht in iedere lidstaat van de EU. GsmStad verbindt er zich toe deze richtlijnen na te leven en te respecteren en deze als een goede huisvader te beschermen.


Geheimhouding en intellectuele eigendom
Alle informatie, in de ruimste zin van het woord waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van de producten van GsmStad die aan de koper verstrekt worden in het kader van onderhandelingen of de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk.
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van GsmStad afkomstige producten, websites, brochures en dergelijke komen uitsluitend toe aan GsmStad.
GsmStad zal ook deze regels hanteren voor alle eigendommen van de klant die voor reparatie of nazicht bij de zaak worden afgegeven.